Weidevogels

Alarm! Provincie stopt het weidevogelbeheer!

Boeren in Westfriesland willen doorgaan met de weidevogelbescherming. Ook na 2016! De provincie vindt echter dat er nog maar een klein gebied geschikt is om door te gaan. De boeren, die verenigt zijn in de Agrarische natuurvereniging Westfriesland (ANV) zijn het hier niet mee eens en zijn een campagne begonnen met de slogan “Boeren en weidevogels, vrienden voor het leven” . Al jaren beschermen de boeren de weidevogels op hun bedrijf. Weidevogels zoals de kievit en de scholekster maken graag hun nesten op bouwland, grutto en tureluur houden vooral van graslanden.

Omdat de boeren het gras langer laten staan, of de nesten beschermen met speciale beschermers, kunnen de eieren uitkomen en de kuikens groot worden, zonder vermorzeld te worden door de grote (maai)machines. Voor deze maatregelen ontvangen de boeren een vergoeding. De aantallen weidevogels zijn in Westfriesland de afgelopen zes jaren op peil gebleven. En hier willen ze mee doorgaan! De provincie wil vanaf 2016 alleen nog subsidie geven als boeren hun percelen vernatten (waterpeil omhoog), of hun gras kruidenrijk maken.

Onmogelijk voor vele boeren! Het land is juist geschikt gemaakt voor een optimale bedrijfsvoering en daar past geen nat en zompig grasland in. En bovendien zijn er volop nesten te vinden bij deze moderne melkveebedrijven. Wat wel geschikt zou zijn en waar de boeren aan mee willen werken is het tijdelijk omhoog brengen van het slootpeil, of tijdelijk greppels in het land vol zetten met water. Ook kunnen de koeien vroeg in het voorjaar het land ver achter huis beweiden, zodat de jonge kuikens hier in alle rust voedsel kunnen vinden. En uiteraard kan er doorgegaan worden met het later maaien van het gras.

Omdat het gras dan minder van kwaliteit is voor het vee, is het wel van belang dat hier een redelijke vergoeding tegenover staat. Als de provincie zeer selectief gaat worden met het subsidiëren van het beheer van de weidevogels, is het nog maar de vraag of de boeren door willen gaan. De Agrarische natuurvereniging (ANV) heeft nu een plan gemaakt voor heel Westfriesland om het weidevogelbeheer te behouden en gaat dit binnenkort overhandigen aan de provincie. Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer K. Jonker (voorzitter van de ANV), tel 06- 20980193.