Melkveehouderij werkt aan bescherming weidevogels

Ruim één op de vier melkveehouders is op de een of andere manier actief bezig met bescherming van weidevogels. Het herstel van sommige soorten, zoals de kievit en grutto, is aanleiding om daar krachtig mee door te gaan. Agrarische natuurbeheer is, ook als de uitvoering ervan de komende jaren wordt aangepast, een van de manieren om de weidevogels te beschermen Dit zegt LTO-bestuurder Siem Jan Schenk (portefeuille Omgeving) naar aanleiding van de actie van de Vogelbescherming voor bloemrijke weides en weidevogels. Behoud en verbetering van biodiversiteit staan volgens hem centraal in tal van projecten en bij uitstek in de Duurzame Zuivelketen, waarin melkveehouders en zuivelindustrie samenwerken. Schenk: “Weet dat dat duizenden boeren en nog meer vrijwilligers gedreven bezig zijn om weidevogels te beschermen. En met resultaat. De laatste vijf jaar gaat de achteruitgang van het aantal weidevogels minder hard. Sommige soorten, zoals de grutto en kievit, laten zelfs een lichte toename zien, zo blijkt uit de nieuwe Weidevogelbalans van Sovon Vogelonderzoek Nederland en Landschapsbeheer Nederland”. Daarnaast zijn er andere factoren van invloed op de vogelstand: “Nieuwe en grotere natuurgebieden herbergen ook meer natuurlijke vijanden van de weidevogels, zoals vossen en roofvogels”, aldus Schenk. Schenk zegt vurig te hopen dat het met de grutto en kievit niet gaat om een korte opleving maar een kentering is ingezet. Boeren moeten veel heren dienen: naast hun productie worden prestaties gevraagd op het terrein van duurzaamheid, de leefomgeving en biodiversiteit. “De bescherming van weidevogels kan beter en meer doelgericht worden ingepast in de gangbare bedrijfsvoering en moderne melkveehouderij. Met nieuwe vormen van beheer wordt hier werk van gemaakt als onderdeel van een rijkere biodiversiteit”, aldus Schenk. De akkervogels vormen sinds enkele jaren één van de successen van nieuwe vormen van agrarisch natuurbeheer, denk aan bijvoorbeeld aan erfbeplanting en akkerrande. Na een zware achteruitgang profiteren akkervogels als grauwe kiekendief en velduil daar nu duidelijk van. “Met weidevogels moeten we ook meer die kant uit. De Duurzame Zuivelketen is een belangrijk middel om onze doelen en ook die van de Vogelbescherming dichterbij te brengen. Daartoe werken we graag samen met andere partijen.”